Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Sobótka

Karty usług

Nazwa usługi Katagoria
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 Podatki i opłaty
DOWÓD OSOBISTY - UTRATA Dowód osobisty
DOWÓD OSOBISTY - WNIOSEK Dowód osobisty
Dowód osobisty - zawieszenie i cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Dowód osobisty
Dowozy dzieci niepełnosprawnych - wniosek w sprawie dowozu dziecka, wniosek w sprawie zwrotu kosztów przewozu dziecka, rachunek Oświata
Dowozy dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021 - wniosek, umowa, rachunek Oświata
Formularze podatkowe obowiązujące od dnia 1.07.2019r. - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych Podatki i opłaty
Medale za długoletnie pożycie małżeńskie Małżeństwo
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Zmiana imienia, nazwiska
Nadanie numeru PESEL Numer PESEL
Odbiór dowodu osobistego Dowód osobisty
Odtworzenie aktu stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Oświadczenie do wniosku o ulgę Użytkowanie wieczyste
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego Przetargi na nieruchomości
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Oświadczenie o zwierzętach Klęski żywiołowe
Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych Przetargi na nieruchomości
Oświadczenie rolnika Klęski żywiołowe
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Zmiana imienia, nazwiska
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Użytkowanie wieczyste
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej Użytkowanie wieczyste
Rejestracja urodzenia dziecka - sporządzenie aktów urodzenia, wydanie odpisów Urodzenie
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktów zgonu Zgon
Rezygnacja z dzierżawy Dzierżawa gruntu
Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Małżeństwo
Sporządzenie testamentu Testament
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Wykup lokalu
Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Wykup lokalu
Sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste Użytkowanie wieczyste
Uchwały podatkowe na rok 2022 Podatki i opłaty
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Ewidencja ludności
Udostępnienie danych z rejestru dowodów osobistych Dowód osobisty
Udostępnienie informacji publicznej Informacja publiczna
Udzielenie bonifikat w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu Użytkowanie wieczyste
Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka Planowanie przestrzenne
Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sobótka Planowanie przestrzenne
Uznanie dziecka Urodzenie
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego Zmiany w aktach stanu cywilnego
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata
WNIOSEK O LOKALIZACJĘ ZJAZDU Zjazdy
Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości Numeracja porządkowa.
Wniosek o oszacowanie strat Klęski żywiołowe
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy Dzierżawa gruntu
Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego/socjalnego Pozyskanie lokalu mieszkalnego/socjalnego z zasobu gminnego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Gospodarka komunalna
Wniosek o ulgę Użytkowanie wieczyste
Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Zmiany w aktach stanu cywilnego
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości Podatki i opłaty
Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym. Numeracja porządkowa.
Wniosek o wydanie zaświadczenia/ wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Alkohol - zezwolenia
wniosek o wydanie zezwolenia na uprawe konopi włoknistej Uprawa konopi
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Ochrona środowiska
Wniosek o wydzierżawienie gruntu Dzierżawa gruntu
Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej Wynajem świetlic
Wniosek o zajęcie pasa drogowego Zajęcie pasa drogowego
Wniosek o zakup gruntu Nabycie gruntu- procedury
Wniosek o zaświadczenie dot. REWITALIZACJI Planowanie przestrzenne
Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Planowanie przestrzenne
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej opłata skarbowa
Wniosek podział nieruchomości (łącznie z wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego) Planowanie przestrzenne
Wniosek w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela Oświata
Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych Podatki i opłaty
Wpis do rejestru wyborców Rejestr wyborców
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ochrona środowiska
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego Zaświadczenia- gospodarstwo rolne
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej Ewidencja ludności
Wymeldowanie z miejsca pobyt stałego lub czasowego Ewidencja ludności
Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Planowanie przestrzenne
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Ewidencja ludności
Zameldowanie na pobyt stały polskiego obywatela Ewidencja ludności
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą Małżeństwo
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym) Małżeństwo
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC) Małżeństwo
Zgromadzenia publiczne Zgromadzenia publiczne
Zgłoszenie dziecka do przedszkola publicznego Oświata
Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych Dowód osobisty
Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym Przetargi na nieruchomości
Zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu z wyjazdu poza granicę kraju Ewidencja ludności
Zgłoszenie zamiaru usunięciu drzewa Ochrona środowiska
Zmiana imienia dziecka Zmiana imienia, nazwiska
Zmiana imienia i nazwiska Zmiana imienia, nazwiska
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022r. Podatki i opłaty