Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Sobótka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Faxem
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Pocztą
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

D0-1 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sobótka

D0-2 Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Sobótka, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka


Opłaty

Od dnia 1.01.2023r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sobótka wynosi:

 • 36,00 zł za osobę za miesiąc
 • 108,00 zł za osobę za miesiąc - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka wynosi:

 • 33,00 zł za osobę za miesiąc
 • 99,00 zł za osobę za miesiąc - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

 • 206,19 zł za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 • 618,57 zł za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny


Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.


Termin i sposób realizacji

TERMIN SKŁADANIA "DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ":

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach