herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o zaświadczenie dot. REWITALIZACJI

Planowanie przestrzenne

Wymagane dokumenty

Wniosek

 

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłaty

  • Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
  • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
    (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.