herbeBOI - Gmina Sobótka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2021

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Opłaty

Od dnia 1.01.2021r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sobótka wynosi:

  • 30,00 zł za osobę za miesiąc
  • 90,00 zł za osobę za miesiąc - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka wynosi:

  • 27,00 zł za osobę za miesiąc
  • 81,00 zł za osobę za miesiąc - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  • 181,90 zł za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

  • 545,70 zł za nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny


Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN SKŁADANIA "DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ":

W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach