herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

opłata skarbowa

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 • wniosek (do pobrania word)
 • oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej (w przypadku składania wniosku o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocnika Strony)

Komórka organizacyjna

Referat Finansowy

Opłaty

Bez opłat za wyjątkiem składanych wniosków o zwrot opłaty skarbowej przez pełnomocników Strony.

 • 17,00 zł za złożenie w organie administracji publicznej dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wpisu lub kopii.

Termin i sposób załatwienia

Złożenie wniosku o zwrot opłaty skarbowej – od ręki

Zgodnie z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej prowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187,poz. 1330)

Tryb odwoławczy

Zwrot opłaty skarbowej następuje po uprzednim wydaniu decyzji określającej wysokość zwrotu lub decyzji stwierdzającej nadpłatę.

Od decyzji podatkowej służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka w terminie 14 dni od dnia  doręczenia. Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Dodatkowe informacje, uwagi

 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 • Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.
 • Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podmiot figurujący na dowodzie zapłaty opłaty skarbowej, czyli podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także  pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podmiotu który dokonał zapłaty należnej opłaty. 
 • Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
 • Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.