herbeBOI - Gmina Sobótka

Wpis do rejestru wyborców

Rejestr wyborców

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

parter, pokój nr 3

tel. 71-3351228

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzja o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684)

Tryb odwoławczy

Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Dodatkowe informacje, uwagi

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców mogą wystąpić:

  • wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta lub gminy Sobótka bez zameldowania na pobyt stały,
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie miasta lub gminy Sobótka
  • wyborcy stale zamieszkali na terenie miasta lub gminy Sobótka pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały.

Uwaga!

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie miasta lub gminy Sobótka należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków  (w przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu, pokój nr 3).

Wniosek o wpis do rejestru wyborców ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określnym adresem na terenie tutejszej gminy. Należy również dołączyć dodatkowe dokumenty o których mowa wyżej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące RODO.