herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO TRYB POSTĘPOWANIA.

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce

1.

Miejsce składania wniosku: Urząd Miasta i Gminy w Sobótce, 55 – 050 Sobótka, ul. Rynek 1

2.

Wymagane druki:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku w załączniku – do pobrania).

3.

Wymagane załączniki:

1. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy.

2. Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy.

3. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

4. Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy, zaświadczenie o zaliczeniu praktycznej nauki zawodu u poprzedniego pracodawcy (w przypadku przerwania nauki i podjęcia u innego pracodawcy).

 5. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki należy dołączyć kopię umowy o pracę i świadectwa pracy młodocianego od poprzedniego pracodawcy.

6. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin przed komisją potwierdzającą kwalifikacje zawodowe, albo kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie tego egzaminu.

7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki). Z dokumentu powinno wynikać że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

 8. Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek.

 Zgodnie z art. 37 ust. 1 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 poz. 1880, ze zm.)

 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany, poza wymienionymi wyżej dokumentami, przedstawić podmiotowi udzielającemu pomocy dodatkowo następujące dokumenty:

 1. Wykaz otrzymanej pomocy de minimis lub kopie zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w danym roku i w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, albo oświadczenie wnioskodawcy o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik do pobrania)

2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik do pobrania)

Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem. Potwierdzenie powinno zawierać pieczątkę wnioskodawcy, aktualną datę potwierdzenia oraz podpis wnioskodawcy.

4.

Opłaty: Nie pobiera się.

5.

Dokumenty do wglądu: Brak.

6.

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego: „załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania”.

7.

Wydział realizujący wniosek: Referat Oświaty, 55 – 050 Sobótka, ul. Rynek 1, Tel 713162043 - 45

8.

Tryb odwoławczy: Przyznanie dofinansowania lub odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje Burmistrz Miasta i Gminy. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji.

9.

Opłata za odwołanie: Nie pobiera się.

10.

Podstawa prawna:

1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U.2017.59).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2014.232 j.t., ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu,( Dz.U. z 2010 nr.244 poz. 1626 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

5. Rozporządzenie MEN z dn. 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz.U. z 2016 poz.2094 ze zm.)

6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 2013.352.1)

7. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1808 ze zm.) – art. 37 określa jakie warunki musi spełnić pracodawca aby otrzymać pomoc de minimis.

8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010  nr.53  poz. 311, ze zm.)
9. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ( Dz.U. z 2014 poz.1543).

10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018 r. poz. 108 )

 

11.

Uwagi:

 Brak

 

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Formularz Informacji o wnioskodawcy

 

Oświadzczenie o pomocy de minimis

 

Zaświadzczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty

tel. 71 3351263