herbeBOI - Gmina Sobótka

Utrata dowodu osobistego

Dowód osobisty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 
(do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)

- formularz pdf (do pobrania) musi być wydrukowany w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie),
formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP

Komórka organizacyjna

Utratę dowodu osobistego zgłasza sie w dowolnym organie gminy, osoba przebywająca za granicą powiadamia dowolną placówkę konsularną RP.

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Parter, Pokój nr 3

tel. 71-3351228

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 391);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz.212);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Organ przyjmujący zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego  wydaje nieodpłatnie jego posiadaczowi zaświadczenie stwierdzające fakt utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

  • z urzędu -  w przypadku osobistego zgłoszenia dokonanego w organie gminy lub placówce konsularnej
  • na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.