herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Zmiany w aktach stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) sporządzonego za granicą:

Załączniki:

  • oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego

Dokumenty do wglądu:

  • dokumenty stwierdzające tożsamość wnioskodawcy (w przypadku paszportu wymagane jest potwierdzenie zameldowania)

 

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Opłaty

50 zł - za wydanie decyzji w sprawie wpisania aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg.

Termin i sposób załatwienia

Do miesiąca , w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 73 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2011r, Dz.U .Nr 212, poz. 1264).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem kierownika USC. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być osoba, której akt dotyczy lub krewni.
  2. Wnioskodawcy muszą posiadać zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Sobótka.