herbeBOI - Gmina Sobótka

Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)

Małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  w obecności duchownego wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Osoby zamierzajace zawrzeć małżeństwo przedstawiają dokumenty tożsamości oraz składają zapewnienia, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcioe małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Wybranu Urząd stanu cywilnego.

Opłaty

Sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

Termin i sposób załatwienia

W dniu złożenia w USC zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 2, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity  z 2015 r., poz. 583) oraz art. 15 ust. 2, art. 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.) oraz art. 10 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 51, poz. 318).

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa jest ważne sześć miesiecy, od dnia wydania.