herbeBOI - Gmina Sobótka

Sporządzenie testamentu

Testament

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Do wglądu:

 • dowody osobiste osób uczestniczących przy sporządzeniu testamentu

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

I piętro, pokój 12

tel. 71-3351240

Opłaty

Za sporządzenie testamentu - 22 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Uwagi:

 1. Oświadczenie, wskazujące osobę lub osoby, które mają nabyć pozostały po spadkodawcy spadek, musi być złożone przez spadkodawcę osobiście i ustnie w obecności pracownika kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Podczas składania przez spadkodawcę oświadczenia woli oprócz pracownika  powinny być obecne dwie inne osoby jako świadkowie testamentu.
  Świadkiem nie może być przy sporządzaniu testamentu osoba:
  • nie mająca zdolności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona),
  • niewidoma, głucha lub niema,
  • nie mogąca czytać i pisać,
  • nie władająca językiem, w którym spadkodawca składa swe oświadczenie,
  • skazana za fałszywe zeznania,
  • dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść, a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 3. Z tej formy testamentu nie mogą korzystać osoby nieme lub głuche.