herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek:

do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego do celów określonej działalności

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

I Piętro, pokój nr 12

tel. 71-3351228

Opłaty

Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się, przed wydaniem zezwolenia, opłatę w wysokości:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
  • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu,

na konto : B-k Sp. Kąty Wr.o/Sobótka 56957410152003020016050001

W roku nabycia zezwolenia opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych mogą być wydane jednorazowe zezwolenia, wydane na okres do 2 dni.

Termin i sposób załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu 2. miesięcy od dnia wszczęcia postępowania ( art. 35 Kpa).

Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązana jest zaopiniować wniosek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2. tygodni od dnia doręczenia jej żądania zajęcia stanowiska ( art. 106 § 3 kpa).

Podstawa prawna

Podstawa prawna : art. 18 ust. 1, 2, 3, 3a, 5 ustawy z dnia 26 października 1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( tekst jednolity Dz.U.z 2016 r., poz. 487), Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce Nr XLVII/369/18, w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych – Dz.Urz. Woj.Doln. z dnia 2 sierpnia 2018