herbeBOI - Gmina Sobótka

Zaświadczenie z akt ewidencji ludności

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia

pdf do pobrania 

word do pobrania

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Parter, Pokój nr 3

tel. 71 - 3351228

Opłaty

  • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu - 17 zł  
  • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

Opłatę należy uiścić w pokoju 19 na II piętrze.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w sprawach wymienionych w art.2 ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1382);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U z 2018 r., poz. 2096);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1044);
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2017 r., poz. 570).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem:
Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej.