herbeBOI - Gmina Sobótka

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

ponadto:

  • cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art. 206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.1650) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
  • cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego UE, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub  obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela UE

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Parter, pokój nr 3

tel. 71-3351228

Opłaty

Czynność zameldowania jest bezpłatna.

Opłata skarbowa udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł 

Wydanie  ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej - 17 zł

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Organ gminy wydaje takiej osobie na wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY (płatne 17 zł), ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:

  • w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości np. z uwagi na brak potwierdzenia dokonanego przez osobę dysponującą lokalem
  • w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

W przypadku zameldowania decyzją administracyjną   przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Uwagi:
Zameldowania się można dopełnić przez PEŁNOMOCNIKA (word do pobrania), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający powyżej 3 miesięcy wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu - zezwolenia z z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pl. Powstańców Warszawy 1