herbeBOI - Gmina Sobótka

Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • formularz ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO (pdf drukować dwustronnie)
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

55-050 Sobótka, ul. Rynek 1

Parter, pokój nr 3

tel. 71 335 12 28

Opłaty

Czynność zameldowania jest bezpłatna.

  • opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: b-k Sp. Kąty Wr. o/Sobótka - 56957410152003020016050001 

Wydanie  ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY podlega opłacie skarbowej 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Organ gminy wydaje takiej osobie na jej wniosek ZAŚWIADCZENIE O ZAMELDOWANIU NA POBYT CZASOWY, ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do daty upływu deklarowanego terminu zameldowania (płatne 17 zł).

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
Zgodnie z ustawą pobytem czasowym jest przebywanie obywatela polskiego poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad trzech miesięcy.
W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt czasowy.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu czasowego osoby zgłaszającej pobyt czasowy dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu czasowego.

Uwagi:
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA (druk word do pobrania) lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów

Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się PEŁNOMOCNICTWEM (druk word do pobrania), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.