herbeBOI - Gmina Sobótka

Zameldowanie na pobyt stały polskiego obywatela

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • formularz ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO (pdf - drukować dwustronnie)
  • dowód osobisty lub paszport
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

55-050 Sobótka, ul. Rynek 1

Parter, pokój nr 3

tel. 71 335 12 28

Opłaty

Czynność zameldowania jest bezpłatna.

  • opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy: b-k Sp. Kąty Wr. o/Sobótka - 56957410152003020016050001 

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Od decyzji organu gminy przysługuje odwołanie do miejscowo właściwego wojewody.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Uwagi:
Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA (word - druk do pobrania) lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się PEŁNOMOCNICTWEM (word - druk do pobrania) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.