herbeBOI - Gmina Sobótka

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Parter, pokój nr 3

tel. 71 3351228

Opłaty

Opłata w wysokości 10 zł za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji. Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)

 Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy:

  • b-k Sp. Kąty Wr. o/Sobótka - 56957410152003020016050001 

Termin i sposób załatwienia

  • termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia (art. 35, 36 Kodeksu postępowania administracyjnego)
  • załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby

Podstawa prawna

 

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

  • od decyzji wydanej przez organ ewidencji ludności stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania do właściwego wojewody, w terminie 14 dni od daty doręczenia tej decyzji
  • odwołanie składa się za pośrednictwem organu ewidencji ludności, który wydał decyzję

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.