herbeBOI - Gmina Sobótka

Zgłoszenie wyjazdu za granicę i powrotu z wyjazdu poza granicę kraju

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

Referat Spraw Społecznych

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

Parter, pokój nr 3

tel. 71 335 12 28

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

Tryb odwoławczy

Brak, czynność materialno-techniczna.

Dodatkowe informacje, uwagi

Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd (skutkuje to wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego).

Jeżeli wyjazd następuje bez zamiaru stałego pobytu za granicą, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, należy zgłosić swój wyjazd oraz powrót.