herbeBOI - Gmina Sobótka

Wymeldowanie z miejsca pobyt stałego lub czasowego

Ewidencja ludności

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Społecznych, Zarządzenia Kryzysowego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

55-050 Sobótka, ul. Rynek 1

Parter, pokój nr 3

tel. 71 335 12 28

Opłaty

Z tytułu wymeldowania nie jest pobierana żadna opłata.

Termin i sposób załatwienia

W chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 657)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2011 r. Nr 220, poz.1306)

Dodatkowe informacje, uwagi

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymeldowanie powinno nastąpić w sytuacji, kiedy osoba opuszcza dotychczasowe miejsce zameldowania. Obowiązek ten dotyczy tak obywateli polskich jak i cudzoziemców.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Wymeldowanie na wniosek osoby dotychczas przebywającej pod danym adresem jest czynnością materialno - techniczną.

Kto jest zobowiązany dokonać wymeldowania:

  • osoba dokonująca wymeldowania - osobiście
  • za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu
  • wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika (word do pobrania)

Uwaga: zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej, bez konieczności wypełniania formularzy

Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie lub zgłaszając wyjazd za granicę na pobyt stały, co skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego albo wyjazd na okres dłuższy niż 6 miesięcy, bez zamiaru stałego pobytu za granicą – skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu czasowego.

Uwaga: jeżeli okres pobytu czasowego odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.