herbeBOI - Gmina Sobótka

Nadanie numeru PESEL

Numer PESEL

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL

Wymagane dokumenty do wglądu:

przy zameldowaniu:

 • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dowód osobisty lub paszport a dla cudzoziemców – paszport oraz dokument uzyskany na terenie RP tj: wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu /do wglądu /. Tytułem prawnym może być w szczególności: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

przy złożeniu wniosku na dowód osobisty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35X45 mm, odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość
 • dokument poświadczający obywatelstwo polskie
 • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu

dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych  przepisów:

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo

Komórka organizacyjna

Referat Spraw Społecznych, Zarządzania Kryzysowego i Promocji

Urządu Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1
parter, pokój nr 3

 

tel. 71 3351228

Opłaty

Brak opłat.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2015 r., poz. 1852);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL  (Dz.U. 2015 r., poz.1984).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Dodatkowe informacje, uwagi

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).