herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o zmianę zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek   powinien zawierać: 
a.    imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres, 
b.    przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń zmiany planu, 
c.    określenie nieruchomości, których dotyczy wniosek,
d.   uzasadnienie.

Do wniosku należy załączyć: 
- kopię mapy (np. ewidencyjnej) z oznaczeniem lokalizacji wniosku, 
Dodatkowo można dołączyć koncepcję zagospodarowania terenu.
Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem. 
W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora.

Druk wniosku:

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłaty

Postępowanie nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia

Procedura poza k.p.a.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

Tryb odwoławczy

 

Rozstrzygnięcia burmistrza o nieuwzględnieniu wniosków dotyczących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczących projektu zmiany planu  nie podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Dodatkowe informacje, uwagi

Podstawą przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

Uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podejmuje Rada Miejska w Sobótce z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

O przystąpieniu do sporządzania zmiany planu, ogłasza się w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenia (w Urzędzie i na BIP: http://www.bip.sobotka.pl/)