herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie zaświadczenia/ opinii urbanistycznej/ wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku:

Dodatkowe informacje, uwagi

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

·         Plan miejscowy (MPZP) jest aktem prawa miejscowego, tzn. że przepisy powszechnie obowiązujące stanowią podstawę do wydawania decyzji, np. pozwolenia na budowę

·         MPZP powstaje w celu ustalenia przeznaczenia terenów

·         Z uwagi na fakt, iż plan miejscowy ma charakter realizacyjny, sporządza się go w skali 1:1 000, a w przypadkach uzasadnionych dopuszcza się także skalę 1: 2000 lub 1: 5 000(tylko dla planów tworzonych w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy)

·         MPZP musi być zgodne ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy (dokumentem, którego procedurę powstania określa art. 11 ustawy wymienionej poniżej)

·         Organem właściwym do sporządzenia MPZP jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który odpowiada za treść projektu planu wobec rady gminy

·         Przeprowadzając procedurę planistyczną wójt, burmistrz lub prezydent miasta występuje o uzgodnienia i opinie do organów wymienionych w ustawie, dokonuje ogłoszeń oraz rozpatruje wnioski i uwagi