herbeBOI - Gmina Sobótka

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobótka:

Dodatkowe informacje, uwagi

Aby uchwalić MPZP konieczne jest spełnienie szeregu kroków proceduralnych, opisanych w art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zwana dalej uopizp (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), którego zarys ogólny przedstawiony jest poniżej.

 

Procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

•          Rada Miejska w Sobótce z inicjatywy własnej lub na wniosek Burmistrza - podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia mpzp wraz z załącznikiem graficznym określającym granice obszaru objętego projektem planu

•          Burmistrz ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie w urzędzie oraz na BIP (http://www.bip.sobotka.pl/)  informację o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp, określając formę, miejsce i termin składania wniosków  (min. 21 dni od ogłoszenia).

WSZYSCY MOGĄ SKŁADAĆ WNIOSKI DO PRZYSZŁEGO PLANU

 

•          Burmistrz przygotowuje projekt planu (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz skutków finansowych realizacji planu)    

                                           w oparciu o WIĄŻĄCE GO:

a)    ustalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobótka, wyrażające politykę przestrzenną Gm. Sobótka

b)    ustawowe uzgodnienia właściwych instytucji a także w oparciu o rozpatrzone (ALE NIE WIĄŻĄCE GO) wnioski oraz opinie

 

•          Burmistrz ogłasza w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie w urzędzie oraz na BIP (http://www.bip.sobotka.pl/) o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, o terminie dyskusji publicznej, a także wyznacza termin na składanie uwag (min. 14 dni)                         

 

Dyskusja publiczna ma na celu wyjaśnienie wątpliwości oraz uzyskanie dodatkowych informacji od autora planu przed wniesieniem uwag do planu

KAŻDY MOŻE SKŁADAĆ UWAGI DO PROJEKTU PLANU

 

•          Burmistrz rozpatruje uwagi w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich złożenia i wprowadza zmiany wynikające z przyjętych przez niego uwag

 

•            Burmistrz wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia.

 

•          Projektpo zmianach (wraz z listą nieuwzględnionych przez Burmistrza uwag) trafia do Komisji Budżetowo-Gospodarczej i Rolnictwa Rady Miejskiej w Sobótce. Rada na sesji zatwierdza plan zagospodarowania przestrzennego i podejmuje uchwałę.

 

•          Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce zawierająca plan miejscowy                            (wraz z dokumentacją) jest przekazywana Wojewodzie w celu kontroli jej zgodności z przepisami prawa, a następnie jest opublikowanaw Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wchodzi w życie w terminie wskazanym w uchwale, a liczonym od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym

 

 

Ustawa w sposób szczególny traktuje właścicieli nieruchomości i zainteresowanych wykonywaniem planu miejscowego.

Mówią o tym dwa artykuły ustawy o planowaniu przestrzennym: 6 i 18 o brzemieniu:

Art. 6. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.

2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:

1)   zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich;

2)   ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

 

 

Art. 18. 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.

3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

1)    opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub

2)   opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub

3)   za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

W związku z powyższymkażdy zainteresowany powinien aktywnie uczestniczyć w tworzeniu mpzp poprzez:

·          składanie wniosków,

·         udział w dyskusjach publicznych

·         składania uwag do wyłożonego projektu planu.

 

Aktywność społeczeństwa lokalnego sprawi, że procedura tworzenia mpzp będzie zrozumiała, a ustalenia planu nie będą budzić wątpliwości.